خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی | فروش مواد شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی سیگما الدریچ | نمایندگی خرید ماده های شیمیایی سیگما آلدریچ در ت | خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهیهران

خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی | فروش مواد شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی | 09357007743

خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی | فروش مواد شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی | 09357007743


Acryloyl chloride | 2-Propenoyl chloride | CAS Number: 814-68-6 | 549797 | 800826 | A24109 | اکریلوئیل کلراید | اکریلوئیل کلراید مرک آلمان | اکریلوئیل کلراید سیگما آلدریچ | 2- پروپنوئیل کلراید | 2- پروپنوئیل کلراید سیگما آلدریچ | 2- پروپنوئیل سیگما آلدریچ | پروپنوئیل کلراید | پروپنوئیل کلراید مرک آلمان | پروپنوئیل کلراید سیگما آلدریچ | اکریلوئیل کلرید | اکریلوئیل کلرید مرک آلمان | اکریلوئیل کلرید سیگما آلدریچ | 2- پروپنوئیل کلرید سیگما آلدریچ | 2- پروپنوئیل کلرید مرک آلمان | 2- پروپنوئیل کلرید | پروپنوئیل کلرید | پروپنوئیل کلرید مرک آلمان | پروپنوئیل کلرید سیگما آلدریچ


Silymarin | S0292سیلیمارین | سیلیمارین مرک آلمان | سیلیمارین سیگما آلدریچ


Cellulose acetate butyrate | CAS Number: 9004-36-8 |  419044 |  419036 |419060 | 419052 | 180963 | سلولز استات بوتیرات | سلولز استات بوتیرات مرک آلمان | سلولز استات بوتیرات سیگما آلدریچ


Aminoacetaldehyde dimethyl acetal  | 2,2-Dimethoxyethylamine | CAS Number: 22483-09-6 | 121967 | امینو استالدهید دی متیل استال | 2و2- دی متوکسی اتیل امین | دی متوکسی اتیل امین


2,3,5-Triiodobenzyl alcohol | CAS Number: 31075-53-3 | 526908 | تری یدو بنزیل الکل |2و3و5- تری یدو بنزیل الکل


Polyvinyl alcohol | CAS Number: 9002-89-5 | 114266 | 341584 | 363146 | 563900 | 363065 | پلی وییل الکل


Glycerol monostearate | 2-Stearoylglycerol | β-Monostearin |  2-Monostearin| 2-Monostearoylglycerol | 2-Octadecanoylglycerol |  Glycerol β-monostearate |  Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester | CAS Number: 621-61-4 | 36484 | G0400008 | 36484 | گلیسرول مونواستئارات | 2-استئاروئیل گلیسرول | مونواستئارین | بتا مونو استئارین | 2- مونو استئارین | 2- مونو استئاروئیل گلیسرول |  2- اکتا دکانوئیل گلیسرول | گلیسرول بتا مونواستئارات


Methyl cellulose | CAS Number: 9004-67-5 | M0512 | M0262 | M7140| M6385 | M7027 | متیل سلولز


Simvastatin | CAS Number: 79902-63-9 | S6196 | 38956 | BP739 | S0650000 | 1612700 |  سیمواستاتین


Deferoxamine Mesylate  |  DFOM | Deferoxamine mesylate salt | Deferoxamine methanesulfonate salt | Desferrioxamine mesylate salt | CAS Number: 138-14-7 | 1166003 | D9533 | دیفراکسامین مسیلات | دفراکسامین مسیلات


Tetrabutylammonium hydroxide solution | CAS Number: 2052-49-5 | 86854 | 86863 | 86880 | 178780 |230189 | تترا بوتیل امونیوم هیدروکسید | تترا بوتیل امونیوم هیدروکساید


4-Aminobenzoic acid |  Aminobenzoic acid |  PABA | Vitamin Bx|  Vitamin H1 | CAS Number: 150-13-0 | A9878 | 822312 | 429767 |100536  | 01973 |  4 امینوبنزوئیک اسید | امینو بنزوئیک اسید | پارا امینو بنزوئیک اسید


Benzocaine | 4-Aminobenzoic acid ethyl ester| Ethyl 4-aminobenzoate | E1501 | PHR1158 | B0600000| 1054000 | بنزوکائین | 4- امینو بنزوئیک اسید اتیل استر | اتیل 4- امینوبنزوات


Aminobenzoate potassium | 4-Aminobenzoic acid potassium salt | PABA | Potassium 4-aminobenzoate | CAS Number: 138-84-1 | 1019756 | A0254 | امینوبنزوات پتاسیم |4-امینو بنزوئیک اسید پتاسیم سلت | پتاسیم4- امینوبنزوات


4-Aminobenzoic acid sodium salt |  PABA, Sodium 4-aminobenzoate |  aminobenzoate sodium | CAS Number: 555-06-6 | 1019767 | A6928 | 4- امینو بنزوئیک اسید سدیم سلت | سدیم 4- امینو بنزوات | امینوبنزوات سدیم


N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid | B-PABA | CAS Number: 6929-40-4 | 14408 | بیوتینیل 4- امینو بنزوئیک اسید


Procainamide hydrochloride |  4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride| 4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide | CAS Number: 614-39-1 | 1563502 | PHR1252 | P3050000 | SML2088 | پروکائین امید هیدروکلراید


 4-Aminobenzoic hydrazide | CAS Number: 5351-17-7 | A41909 | 4- امینو بنزوئیک هیدرازید


Ethyl 4-aminobenzoate | CAS Number: 94-09-7 | 112909 | اتیل 4- امینوبنزوات


Methyl 4-aminobenzoate | CAS Number: 619-45-4 | 274186 | متیل 4- امینو بنزوات


Aminosalicylic acid |  4-Amino-2-hydroxybenzoic acid | 4-Aminosalicylic acid | PAS |  CAS Number: 65-49-6 | 1026401 | A79604 |  PHR1746 | امینو سالیسیلیک اسید |4- امینو 2- هیدروکسی بنزوئیک اسید | 4- امینو سالیسیک اسید


Diallyldimethylammonium chloride solution | Dimethyldiallylammonium chloride | CAS Number: 7398-69-8 | 348279 | دی الیل دی متیل امونیوم کلراید


Boron trifluoride ethylamine complex | CAS Number: 75-23-0 | 292249 | بورتری فلوراید اتیل امین

مطلب پیشنهادی  خرید سولفات آلومینیوم | کیک آلوم | Aluminium sulfate

Titanium(IV) isopropoxide | Tetraisopropyl orthotitanate | CAS Number: 546-68-9 | 377996 | 205273 | 205273| 687502 | تیتایوم پنتا ایزوپروپوکساید | تترا ایزوپروپیل ارتوتیتانات


Triethyl citrate | Ethyl citrate | CAS Number: 77-93-0 | W308307 | 800251 | 817059 | 14849 | 27500 | T1986000 |  تری اتیل سیترات | اتیل سیترات


Acetyltriethyl citrate |  Triethyl 2-acetylcitrate | CAS Number: 77-89-4 | 388351 | PHR1157  | 1009923 | استیل تری اتیل سیترات | تری اتیل 2- استیل سیترات


Tris-EDTA buffer solution | TE buffer solution | 93302  | 93283  |   T9285 | SRE0063 | تریس ادتا


TRIS borate – EDTA buffer solution | TBE buffer | 93290  | 93306 | T9525 | T7527 | T3913 | T6400 | T4415 | تریس بورات ادتا بافر | بافر تریس بورات ادتا


Tris Acetate-EDTA buffer Concentrate | 67996  | 51309 |  تریس استات ادتا بافر | بافر تریس استات ادتا


Ammonium monovanadate | CAS Number: 7803-55-6 | 101226 | امونیوم مونو وانادات


Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | Sodium hyaluronate | 49775  |  53747 | 40583 |   94137 | 97616 | هیالورونیک اسید سدیم سلت | هیالورونیک اسید


Lidocaine | 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide | Lignocaine | Xylocaine | CAS Number: 137-58-6 | L7757 | L1026  | PHR1034  | BP727  | L0595000 | لیدوکائین | 2- دی اتیل امینو ان 2و6-دی متیل فنیل استامید | لیگنوکائین | زایلوکائین


Hydroxyzine dihydrochloride solution | CAS Number: 2192-20-3 | H-124 | هیدروکسی زینک | هیدروکسی زینک دی هیدروکلراید | زینک هیدروکسی


EPA 501|601 Trihalomethanes Calibration Mix |   4S8746 | 4M8140-U | CRM47904 | CRM48746 | CRM48140 | تری هالو متان | استاندارد تری هالو متان


methyl cellulose | CAS Number: 9004-67-5 | M0512  | M0262 | M7140 |   M6385 | M7027 | متیل سلولز


(Hydroxypropyl)methyl cellulose | CAS Number: 9004-65-3 | H7509 | H9262 | H8384 | 09963 | 423238 | هیدروکسی پروپیل متیل سلولز


Methyl 2-hydroxyethyl cellulose | CAS Number: 9032-42-2 | 435015 | متیل 2- هیدروکسی سلولز | متیل هیدروکسی سلولز


L-Tyrosine | (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid | 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine | CAS Number: 60-18-4 | T3754  | T8566 | T4321  | 93829 | W373605  | 6570 | تیروزین | ال تیروزین


Mannitol | D-Mannitol | Mannite | CAS Number: 69-65-8 |   PHR1007 |   BP1007  | M0200000  | 1375105  | M4125  | M9546  | M9647 |  M1902  |   M8429  |105982 | 105983 | 105988 | 137096 | 105089 | 443907  | مانیتول | دی مانیتول | مانیت


L-Proline| (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid | CAS Number: 147-85-3 | P0380  | P5607 |  P8865 | 1568506  | 81709 | پرولین | ال پرولین | پیرولیدین  کربوکسیلیک اسید | پیرولیدن 2- کربوکسیلیک اسید


L-Histidine monohydrochloride monohydrate | L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, L-Histidine monohydrochloride monohydrate | CAS Number: 5934-29-2 | 104354 | 104350 | H0755000 | 1308550 | H4036 | H5659 |   H8125 | 53370  | هیستیدین | ال هیستیدین | هیستیدین مونو هیدروکلراید | ال هیستیدین مونو هیدرو کلراید


L-Tryptophan | (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid | L-α-Amino-3-indolepropionic acid | CAS Number: 73-22-3 | T8941  | T0254  | T4196  | 93659 | 51145  | تریپتوفان | ال تریپتوفان


L-Histidine | (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid | NSC 137773 | H6034  | H8000  | H3911  |  1308505  | PHR1108 | هیستیدین | ال هیستیدین | امینو ایمیدازولیل پروپیونیک اسید


2-Mercaptoethanol | β-Mercaptoethanol | 2-Hydroxyethylmercaptan| BME | Thioethylene glycol | CAS Number: 60-24-2 | M6250  | 805740 | 07604  | 97622  | M3148 | 44420| مرک آلمان کاپتو اتانول | 2- مرک آلمان کاپتو اتانول | بتا مرک آلمان کاپتو اتانول | هیدروکسی اتیل مرک آلمان هپتان | تری اتیلن گلایکول


(S)-(-)-ß-Citronellol | β-Rhodinol | (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol | CAS Number: 7540-51-4 | 818378 | 303488  |   W230920 | سیترونلول | بتا سیترونلول | بتا رودینول | رودینول


Citronellol solution | CAS Number: 106-22-9 | CRM40469  | محلول سیترونلول


Betaine solution |  CAS Number: 107-43-7 | B0300  | بتائین | محلول بتائین


Betaine aldehyde chloride |  CAS Number: 7758-31-8 | B3650 | بتائین الدهید کلراید


Chlorosulfonic acid | CAS Number: 7790-94-5 |  571024  | 845127 | 800220 | کلرو سولفونیک اسید

مطلب پیشنهادی  مواد آزمایشگاهی خرید و فروش و نمایندگی سیگما آلدریچ و مرک آلمان با بهترین قیمت در ایران

4,4′-Dibromobiphenyl | CAS Number: 92-86-4 | 442398  | دی برمو بای فنیل | 4و4- دی برمو بی فنیل | دی برمو بی فنیل


2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride | CAS Number: 1483-28-9 | 552232 |  دی متوکسی بنزن سولفونیل کلراید | 2و5- دی متوکسی بنزن سولفونیل کلراید


2-Acetamido-4-methylthiazole | CAS Number: 7336-51-8 | 301922 | استامیدو متیل تیازول | 2-استامیدو 4- متیل تیازول


5-Methyl-3-heptanone | Ethyl isoamyl ketone |  CAS Number: 541-85-5 | 67260 | لتیل ایزوامیل کتون | متیل هپتانون | 5-متیل 3- هپتانون


Benzenesulfonyl chloride | CAS Number: 98-09-9 |  108138 |  بنزن سولفونیل کلراید


5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride | CAS Number: 2766-74-7 | 544272 | کلروتیوفن 2-سولفونیل کلراید | کلروتیوفن سولفونیل کلراید


Chlorosulfonyl isocyanate | N-Carbonylsulfamyl chloride | CSI |  CAS Number: 1189-71-5 | 142662  |   691399 | کلروسولفونیل ایزوسیانات


β-Carotene  | Beta Carotene | Provitamin A | 1065480  | Y0002050 | C9750  | C4582 | 22040 | PHR1239 | 217538 |  کاروتن | بتاکاروتن | پروویتامین آ | پرو ویتامین


α-Carotene | CAS Number: 7488-99-5 | 40395  | 50887 | الفا کاروتن | کاروتن


Lanoconazole |  CAS Number: 101530-10-3 | 32991 | لانوکونازول


Potassium permanganate | CAS Number: 7722-64-7 | 223468 | 105082 | 105080 | 105084 | 399124 | پتاسیم پرمنگنات


Potassium permanganate solution | 109121 | 109122 | 109930 |109935 | 480160 |  محلول پتاسیم پرمنگنات | پرمنگنات پتاسیم


Sodium carbonate | Calcined soda | Carbonic acid disodium salt | Soda ash | 451614 | 791768  |106392 | 137014 | 102405 | سدیم کربنات | کربنات سدیم | کربونیک اسید دی سدیم سلت | سودا اش


Sodium carbonate anhydrous | CAS Number: 497-19-8 | 1613757 | PHR1948 | سدیم کربنات | سدیم کربنات انیدراز


Calcium chloride | CAS Number: 10043-52-4 |   C1016 | 793639  | 102083 | 102391 | 102392 | C8106 |  1086436 | کلسیم کلراید | کلسیم کلرید | کلرید کلسیم | کلراید کلسیم


Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate | CAS Number: 7783-85-9 | 103792 | F1543  |   203505 |  215406  |   F3754| امونیوم سولفات اهن


Cyclohexane | CAS Number: 110-82-7 | 227048  | 100667 | 102830 | 109666 | 102817


Erythromycin |  CAS Number: 114-07-8 | E5389  | E6376  | 45674 | PHR1039  |  سیکلو هگزان


Imipenem | CAS Number: 74431-23-5 | PHR1796  | I0090000 | ایمیپنم


Cefixime | Cefixime trihydrate | CAS Number: 125110-14-7 | 1097658  | CDS021590  | C0684000  | 18588 | سفیکسیم | سفیکسیم هیدراته | سفکسیم


Gentamicin solution | Gentamicin  | Gentamicin sulfate salt | CAS Number: 1405-41-0 | G1914  | G4918  | BP174  | G0200000  | 1289003  | G1264  | G3632 | G1397 | G1272  | G1522  | جنتامایسین | جنتامایسین سولفات | جنتامایسین سولفاته


Tetracycline | CAS Number: 60-54-8 | 87128  | T3258 | تتراسایکلین


Tetracycline hydrochloride |  CAS Number: 64-75-5 | T7660 | T3383 | T8032 | T4062 | 31741 |   58346-M | تتراسایکلین هیدروکلراید


Zinc chloride | Dichlorozinc|  229997 | 746355 | 108816| 116763| 793523 | زینک کلراید | دی کلرو زینک


Nitric acid fuming 100% | CAS Number: 7697-37-2 | 100455 | اسید نیتریک | اسید نیتریک غلیظ


Benzene | CAS Number: 71-43-2 | 270709 | 12540 | 401765 | 32212 | 319953 | بنزن


Polyurethane| 81367 | GF51991757 | GF77661580 | GF03054642 | GF20677923 | پلی اورتان


خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران

تلفن مشاوره و فروش 24 ساعته در ایران : 09357007743

شرکت سفیر ازما کیان تامین کننده و وارد کننده انواع مواد شیمیایی از برند های سیگما و مرک و برند های معتبر اروپایی اماده خدمت رسانی به مشتریان خود می باشد.

ادرس :تهران- خیابان شهید نواب – بعد از پل امام خمینی – خیابان گلهای اول- ساختمان سهند طبقه 6 واحد 15

تلفن تماس:09128308091

تلفن واتساپ:09357007743

افزودن یک دیدگاه